Apiqhuutauqattaqpaktut Apiqqutit - Ilikkuurutikhat

Maligaryuaq atuqtauliqtuq Nunattiarmi December 31st, 1996-mi talvalu maligaani ilauliqtuq Nunavut aviktuqhimanianni. Turaaqtauhimayuq tamainnut nunani aviktuqhimayuni havagviannut ukununngalu nunani aviktuqhimayuni timiuyuni, katimayiini katimayiralaanginnilu, uvanilu ilaa Aurora College-kunnut.

" Inmikkut Naunaipkutauyut " taihiniqaqtuq titiraqhimayut ilvit naunaipkutigiyarni. Hapkuat talvaniinniarungnaqhiyut atiit, nani nunaqariakharnit, arnauguvilluunniit angutauguvilluunniit, ukiutit, iliharnirit, aanniarnikkulluunniit havagvigihimayarnigluunniit pitquhianit – talvalu ahiit ilittuqhautauyut ilingnut.

Kavamatkut timiqutait katitirivaktut inuit naunaipkutigiyainnik havaariblutigik ikayuqtuinikkut inungnut. Nanminiriyarni ilittuqhautinik tunihivaktuhi kavamatkut timiqutainnut tukhiraunmik titiraraangaffi havauhikhanullu ikayuutikhamullu tukhiqturaangaffi, ukunanngatigut akhaluuhiqiyutigut laisitaarniq uvvaluunniit igluliurnikhakkut ingiqtuutainnik.

Una Maligaryuami pivikhaqaqtuq kavamatkut timiqutainnut hapummidjuhiqarninganik inmikkuarniq ilvit nanminiriyavit ilittuqhautainnin havaariblugit. Atuagakhaqaqtut qanurli katitiriyungnarningannik, aturutainnik, pihimaniannik, uqautigiyungnarningannik igittariaqalirninganniglu ilvit nanminiriyat ilittuqhautainnik.

Kavamatkut timiqutait ilitturipkaqtakhaatit qanurli ilittuqhautit aturniarumikku katitiqhimavagait. Talvalu ilitturipkaiyukhaq ilingnut atia kitubliqaak uvani timiuyumi kiuyungnaqtumik apiqqutingnit mikhaagut ilvit nanminiriyatigut ilittuqhautainnik qanurli atuqtauniarutikhaannik.

Ilvit nanminiriyat naunaipkuttat hailiyungnaqtut ukununngainnaq kavamatkunni timiuyuni ilaa ilittuqhautinik piyumayut havaariyamingnik iniqtiriniarumik.

Kituuyulli inungnut naunaipkutit takuyaunginnarialgit inungnut tatqaaniittunut. Nunaliqiyuni atiliuqtit titirait qimilruurutaillu hapkuat uuktuutauyut hapkunani titiraqhimayuni naunaipkutinik.

Ilvit nanminiriyat naunaipkuttat hailiyungnaqtut ukununngainnaq kavamatkunni timiuyuni ilaa ilittuqhautinik piyumayut havaariyamingnik iniqtiriniarumik.

Kituuyulli inungnut naunaipkutit takuyaunginnarialgit inungnut tatqaaniittunut. Nunaliqiyuni atiliuqtit titirait qimilruurutaillu hapkuat uuktuutauyut hapkunani titiraqhimayuni naunaipkutinik.

Qanurlikiaq, una Maligaryuami pivikhaqaqtutit ilingnut takuyariaqaqtarnik ilvit nanminikkut ilittuqtautingnit kavamatkut timiqutainniittunik. Tuhaqtitauyukhanik piyumaguvit, ilaa, hivayarluhi, titiqqakkulluunniit takuyaqturlugilluunniit kavamatkunni timiuyuni. (Immaqaak naniittaakhaa ilihimanngitkungni hivayautaaluunniit nambanga, takuinnarialik Tungungayuni makpirarni hivayautikkuurutait nambaqarviani.)

Kavamatkunni timiuyut takulugit naunaipkutinik pihimayaqaqtunut uqautilugit ihuaqharumayat nanminirmut naunaipkutaanik. Immaqaak kavamatkunni timiuyuq ihuaqharumanngitkumiuk nanminiriyat naunaipkutaanik, pipkariaqarniarungnaqhiyutit angiqatigiinnginnikkut titiraanik atatquyauniarungnaqhiyuq titirarvingnut.

Immaqaak pinngitkungni naunaipkutaq piyumayat, uvvaluunniit ihuaqharumanngitkumiuk nanminiriyat naunaipkutat, titirarlutit haffumunnga Tukhiraut Ilitturinnikhakkut.

Ayurnaqpallaanngittuq. Maliruarlugit hapkuat ablurningat:

Ablurninga 1: Titirarninga tukhiqtuutimi iniqtirlugu, titiqqakkuurluguluunniit tukhiqturlugu tuhaqtakhatigut ihuaqhaqulugu Maligaryuami titiraqhimaniani mikhaagut. (Tukhirautit titirarvikhaat piyauyungnaqtut kavamatkunni timiqutainni Nunavut iluani)

Ablurninga 2: Una iniqhimayuq tukhiraut titraq titiqqivigiyaaluunniit turaaqtillugu uvunga "Tuhaqtittinirmut Kanngunaqtuliriyimullu Havaktianut" kavamatkunni timiuyuni pihimayauyungnaqhiyuq piyumayat.

Akiligakhaqayuittuugaluit tukhirautingni nanminiriyarni naunaipkutaanik. Qanurli tukhiraunmi ittuqaqqat uvvalu qaffiungmangaata titiqqat tukhiqtuqtauyut, qanurlikiaq, akiliqhiniarungnaqhiyutit qanurli hivitutikkuanik havauhia uvvalu parnaiyarninganik titiqqaniittut nanminirniittunik uvvalu aadjikkuhiurningannik uvvalu titiqqakkut aullaarutiqaqqata.

Kavamatkunni timingani tukhiqtuqtat pigumiuk tukhirautip akikhaalu, kiuffaaqtukhauyutit qaangiqtinnagu ublut 30 tatqiqhiutiqaqtumi.

Immaqaak kavamatkunni timiuyuq takupkalimaitpagu ihuaqhapkailimaitpaguluunniit nanminiriyat naunaipkutingnit, apiriyariaqaqtat una Tuhaqtittinirmut Kanngunaqtulirinirmullu Kamisina qimilruuqhiluniuk ihumalirutauyuq taamna. Akiqanngittuq titirarninga Tukhiraut Qimillruuqhinirmut.