Apiqhuutauqattaqpaktut Apiqqutit

Tuhaqtauyukhatigut Piyungnarniq

Nunavutip Pivikhaa Tuhaqtauyukhanik Hapumminikhakkullu Kanngunarnirmut Maligaryuaq (una Maligaryuaq) ikayuqtuivaktuq ilvit nanminiriyani tuhaqtakhautit pihimavagait nunat aviktuqhimayuni kavamatkuat timinginni. Kamagivagait Havagviata Tuhaqtittnirmut Kanngunaqtuliriyitkullu Kamisinaata (IPC-kunnik taiyauvaktuq) ukuat kavamatkunni timiuyut maliruattiaqpaktakhamingni uqaqhimayumi Maligaryuami.

Una ATIPP Maligaryuaq atuliqtauyuq Nunattiarmi December 31st, 1996-mi uvvalu ilagiyauliqtuq maligaliriyauliqhuni Nunavunmi aviktuqhimalirnianni. Turaaqtauhimayuq tamainnut nunani aviktuqhimayuni havagviannut ukununngalu nunani aviktuqhimayuni timiuyuni, katimayiini katimayiralaanginnilu, uvanilu ilaa Aurora College-kunnut.

Titiraqhimaniit tamaita kavamatkunni timiuyut pivikhaqaqtut Maligaryuami, piyauyungnaqtut (qaritauyakkut turaarvianin haffumap Havagivianin) or www.gov.nu.ca/Nunavut/atip/pubs/html

Una Maligaryuaq pivikhaqaqtitauniqaqtuq kitunulliqaak titiraqhimayunit tuhaqtitauninginnik pihimavagainnin kavamatkunni timiuyunin. Hamna tuhaqtitauniq titirakkuulaaqtuq, mikiyukkut piksaliurningani uvvaluunniit qaritauyakkuurutini uvvalu ilaqaqtut piksakkuuqhimayunik nunauyaniglu. Tukhirungnaqtutittauq piyumalugu ihuaqharlugu kavamatkut-pihimayainnik ilvit naunaipkutingnit. Nanminiriyani naunaipkutani hapkuat ittut ilvit nanirmiutauninga, arnauyaakyharnik angutauyaakharnik, ukiuqarnirit, iliharnirit ahiillu naunaipkutivaluit ilingnut pihimayaitigut kavamatkunni timiuyunin.

Imannaq. Maligaryuat turaangayut ukununngainnaq nunani aviktuqhimayuni kavamatkut timiqutainni, maniqarvingni, maniqarvivalungni, aanniarvingni, taaktit titiraqutainni uvaniluunniit kavamatuqatkut timiqutainni.

Maligaryuap aadjikkutait nunani aviktuqhimayuni takuyauyungnaqtut Nunavut iluani kavamatkut havagvinganni. Titiqqap aadjikkutaanik piyungnaqtuhittauq qaritauyakkuuqtuni:

    * Uvani qaritauyakkuurnirmi

    * Kavamatkut Nunavutip ATIPP-kunni qaritauyakkuurutainni

Piyumaguvit, Maligaryuap aadjikkutaanik titiqqamik piyungnaqtutit una Tuhaqtittinirmut Kanngunaqtuliriyurlu Kamisinaup Havagvia hivayarlugu, akiqanngittumik, uvani 1-888-521-7088

Tuhaqtitauyukhanik piyumaguvit, ilaa, hivayarluhi, titiqqakkulluunniit takuyaqturlugilluunniit kavamatkunni timiuyuni. (Immaqaak naniittaakhaa ilihimanngitkungni hivayautaaluunniit nambanga, takuinnarialik Tungungayuni makpirarni hivayautikkuurutait nambaqarviani.)


Immaqaak tuhaqtakhautimik piyumayarnit pinngitkuvit, titirarlugu tuhaqtakhaut tukhiqtuqtat.

Ayurnanngittuq. Maliruattiarlugit hapkuat ablurningat:

Ablurninga 1: Titirarninga tukhiqtuutimi iniqtirlugu, titiqqakkuurluguluunniit tukhiqturlugu tuhaqtakhatigut Maligaryuami titiraqhimaniani mikhaagut. (Tukhirautit titirarvikhaat piyauyungnaqtut kavamatkunni timiqutainni nunani tamainni uvvaluunniit qaritauyakkuurialgit)

Ablurninga 2: Una iniqhimayuq tukhiraut titraq titiqqivigiyaaluunniit turaaqtillugu uvunga "Tuhaqtittinirmut Kanngunaqtuliriyimullu Havaktianut" kavamatkunni timiuyuni pihimayauyungnaqhiyuq piyumayat. Ilihimalugu: Una $25-mik akiqaqtuq tukhiraut tukhiqtuqtat, akikhaa tuniyungnaqtaqhi uvunga "Kavamatkua Nunavut" ilaa tahamna tuhagakhaq inminiirungni piyumayarnit.

Qanurli tuhaqtakhautimi piyumaguvit talvalu qanurli ayurnaittutiqaqqat aadjikkutaa titiqqap, akiqarniarungnaqhiyuq aadjiliurutaa, titiqqakkut aullaarutaa, qiniqhiadjutaalu parnaiyautaalu titiqqap tukhiqtuqtat hivituyutiqarniaqqat, uvvaluunniit ahiit akiqarnikhaat kiudjutiginahuarningani tukhiqtuqtarni. Ilitturipkaqtauniaqqutit qanurli akiqarniarmangaat ilingnut.

Kavamatkunni timingani tukhiqtuqtat pigumiuk tukhirautip akikhaalu, kiuffaaqtukhauyutit qaangiqtinnagu ublut 30 tatqiqhiutiqaqtumi.

Imannaq piyungnannginniarungnaqhiyutit. Una Maligaryuaq piviqaqtuq piyungnarnikhamik ukunnga kavamatkunniititauyunik naunaiqhidjutinin, piyungnautait ihumagiyauniarungnaqhiyut. Kihinnguiniqarnirit uqauhiqaqtut kavamatkut qinngiyungnaqtut takuyaunngittukhanut.

Immaqaak kavamatkunni timiuyuq qinngigumi ilitturiyumayarnit, naunaipkutiqaqtukhaq huurlikiaq, titiraqhimanikkut, talvalu ilitturipkaqtakhaatit apiqhiyungmautikharnit Tuhaqtaunikhakkullu Kanngunaqtulirinikkullu Kamisinaanut qimilruuqtakhaanik ihumaliurutikhaminit.

Imannaq, akikhaittuq apiriyaami Tuhaqtauyukhatigullu Kanngunaqtuliriyurlu Kamisina qimilruuqhidjutikhamik.

Hii. Piyauvaktut ilaa, unnirluutit unipkaaliuqtakhat nalliqtinnagu ublut 30 ihumaliuqtauhimataariyainnik kavamatkunni timinginnit.

Immaqaak apiqquutikhaqaruffi piyungnarningani kavamatkut-pihimayainni mikhaagut ilittuqhautinik uvvaluunniit piyungnarningannik Tuhaqtauyukhallu Kanngunaqtuliriniublu Maligaryuangani, takuinnarialik Havagvia Tuhaqtauyukhallu Kanngunaqtuliriniublu.

Una Tuhaqtauyukhallu Kanngunaqtuliriniublu Kamisina tikkuaqtauhimavaktuq Maligaliurviani Nunavut. Hamna ilikkuurniq kavamatkunnin ublumi piviqaqtuq Kamisina ilaa ilikkuurluni havaaqaqtukhaq haffumani Maligaryuami uqaqhimanianni.

Maligaryuaq atuqtauliqtuq Nunattiarmi December 31st, 1996-mi talvalu maligaani ilauliqtuq Nunavut aviktuqhimanianni. Turaaqtauhimayuq tamainnut nunani aviktuqhimayuni havagviannut ukununngalu nunani aviktuqhimayuni timiuyuni, katimayiini katimayiralaanginnilu, uvanilu ilaa Aurora College-kunnut.

" Inmikkut Naunaipkutauyut " taihiniqaqtuq titiraqhimayut ilvit naunaipkutigiyarni. Hapkuat talvaniinniarungnaqhiyut atiit, nani nunaqariakharnit, arnauguvilluunniit angutauguvilluunniit, ukiutit, iliharnirit, aanniarnikkulluunniit havagvigihimayarnigluunniit pitquhianit – talvalu ahiit ilittuqhautauyut ilingnut.

Kavamatkut timiqutait katitirivaktut inuit naunaipkutigiyainnik havaariblutigik ikayuqtuinikkut inungnut. Nanminiriyarni ilittuqhautinik tunihivaktuhi kavamatkut timiqutainnut tukhiraunmik titiraraangaffi havauhikhanullu ikayuutikhamullu tukhiqturaangaffi, ukunanngatigut akhaluuhiqiyutigut laisitaarniq uvvaluunniit igluliurnikhakkut ingiqtuutainnik.

Una Maligaryuami pivikhaqaqtuq kavamatkut timiqutainnut hapummidjuhiqarninganik inmikkuarniq ilvit nanminiriyavit ilittuqhautainnin havaariblugit. Atuagakhaqaqtut qanurli katitiriyungnarningannik, aturutainnik, pihimaniannik, uqautigiyungnarningannik igittariaqalirninganniglu ilvit nanminiriyat ilittuqhautainnik.

Kavamatkut timiqutait ilitturipkaqtakhaatit qanurli ilittuqhautit aturniarumikku katitiqhimavagait. Talvalu ilitturipkaiyukhaq ilingnut atia kitubliqaak uvani timiuyumi kiuyungnaqtumik apiqqutingnit mikhaagut ilvit nanminiriyatigut ilittuqhautainnik qanurli atuqtauniarutikhaannik.

Ilvit nanminiriyat naunaipkuttat hailiyungnaqtut ukununngainnaq kavamatkunni timiuyuni ilaa ilittuqhautinik piyumayut havaariyamingnik iniqtiriniarumik.

Kituuyulli inungnut naunaipkutit takuyaunginnarialgit inungnut tatqaaniittunut. Nunaliqiyuni atiliuqtit titirait qimilruurutaillu hapkuat uuktuutauyut hapkunani titiraqhimayuni naunaipkutinik.

Ilvit nanminiriyat naunaipkuttat hailiyungnaqtut ukununngainnaq kavamatkunni timiuyuni ilaa ilittuqhautinik piyumayut havaariyamingnik iniqtiriniarumik.

Kituuyulli inungnut naunaipkutit takuyaunginnarialgit inungnut tatqaaniittunut. Nunaliqiyuni atiliuqtit titirait qimilruurutaillu hapkuat uuktuutauyut hapkunani titiraqhimayuni naunaipkutinik.

Qanurlikiaq, una Maligaryuami pivikhaqaqtutit ilingnut takuyariaqaqtarnik ilvit nanminikkut ilittuqtautingnit kavamatkut timiqutainniittunik. Tuhaqtitauyukhanik piyumaguvit, ilaa, hivayarluhi, titiqqakkulluunniit takuyaqturlugilluunniit kavamatkunni timiuyuni. (Immaqaak naniittaakhaa ilihimanngitkungni hivayautaaluunniit nambanga, takuinnarialik Tungungayuni makpirarni hivayautikkuurutait nambaqarviani.)

Kavamatkunni timiuyut takulugit naunaipkutinik pihimayaqaqtunut uqautilugit ihuaqharumayat nanminirmut naunaipkutaanik. Immaqaak kavamatkunni timiuyuq ihuaqharumanngitkumiuk nanminiriyat naunaipkutaanik, pipkariaqarniarungnaqhiyutit angiqatigiinnginnikkut titiraanik atatquyauniarungnaqhiyuq titirarvingnut.

Immaqaak pinngitkungni naunaipkutaq piyumayat, uvvaluunniit ihuaqharumanngitkumiuk nanminiriyat naunaipkutat, titirarlutit haffumunnga Tukhiraut Ilitturinnikhakkut.

Ayurnaqpallaanngittuq. Maliruarlugit hapkuat ablurningat:

Ablurninga 1: Titirarninga tukhiqtuutimi iniqtirlugu, titiqqakkuurluguluunniit tukhiqturlugu tuhaqtakhatigut ihuaqhaqulugu Maligaryuami titiraqhimaniani mikhaagut. (Tukhirautit titirarvikhaat piyauyungnaqtut kavamatkunni timiqutainni Nunavut iluani)

Ablurninga 2: Una iniqhimayuq tukhiraut titraq titiqqivigiyaaluunniit turaaqtillugu uvunga "Tuhaqtittinirmut Kanngunaqtuliriyimullu Havaktianut" kavamatkunni timiuyuni pihimayauyungnaqhiyuq piyumayat.

Akiligakhaqayuittuugaluit tukhirautingni nanminiriyarni naunaipkutaanik. Qanurli tukhiraunmi ittuqaqqat uvvalu qaffiungmangaata titiqqat tukhiqtuqtauyut, qanurlikiaq, akiliqhiniarungnaqhiyutit qanurli hivitutikkuanik havauhia uvvalu parnaiyarninganik titiqqaniittut nanminirniittunik uvvalu aadjikkuhiurningannik uvvalu titiqqakkut aullaarutiqaqqata.

Kavamatkunni timingani tukhiqtuqtat pigumiuk tukhirautip akikhaalu, kiuffaaqtukhauyutit qaangiqtinnagu ublut 30 tatqiqhiutiqaqtumi.

Immaqaak kavamatkunni timiuyuq takupkalimaitpagu ihuaqhapkailimaitpaguluunniit nanminiriyat naunaipkutingnit, apiriyariaqaqtat una Tuhaqtittinirmut Kanngunaqtulirinirmullu Kamisina qimilruuqhiluniuk ihumalirutauyuq taamna. Akiqanngittuq titirarninga Tukhiraut Qimillruuqhinirmut.