Tuhaqtauyukhatigut Piyungnarniq

Apirhuutikhamik atuqtautjutinganik naunaipkainirmut, hivayarlugu havakvia timiqutigiyaitluuniit ihumagiyarnik naunaipkaitjutiqaqtut qinirhiayarnik. Tuniyaungitkuvit naunaitkutamik piumayarnik uqarukni, titiratjavutit, titirarhimayumik apirhuutimik naunaiyarhimayunik naunaitkutamik qinirhiayarnik. Apirhiliruvik piumayarnik, akiliqtukhauyutit 25 talamik piumayarnik.

Naunaittiarumaguvit kimut uqaqtukhauyutit, takuinnarialik uumani ATIPP atanguyap titiqangani

Tamna kavamatkut timiqutigiyait pigumiuk apirhuutigiyauyat piqarumi 30nik ublunik piyaugumi kiugiangani. Una 30nik ublunik kinguvaqtauniaruknarhiuq naunaipkailluaqarumi kavamatkutnut timiqutigiyainnut naunairiami tapkuat titiqat apirhuutigiyauyut, amigaitpatlaarumik titiqat qinirhiayukhauyunik paqigiami titiqat apirhuutigiyauyut, ihariyaukpat kavamatkut timiqutifiyait apirigiami pingahugiyauyut hilataaningarhimayunut uqaqtautinnagu naunaitkutamik.

Tamna Maligaq naunairhimayuq ilanganik atlatqiinguyunik titirarhimayunik titiqanik pihimangittumik qulaani Maligap talvuuna, piyauyukhaq uuktuutimik naunaitkutamik. Unalu, tamna Maligaq piliurhimayuq ihuarharhimayut unalu ihuarharhimaittutlu piiqtauninga piyaamikni.

Ihuarharhimayut piiqtauninga ihariagiyauyuq kavamatkut timiqutigiyainnik qingiyamikni ilituritjutauyumik titirarmik ihuarharhimayumik qanurittaakhaingit. Tamna titiraq ilauyut ukuninga:

* Ministangit titiqainik;
* Pingahugiyauyut hilataaningarhimayunut naunaitkutingat pikpaukpat ilihimayainnik tuniyaanganiklu uqaqtauninga ihuigiyauyinga pingahugiyauyut hiltaaningarhimayunut;
* Nanminiit naunaitkutingit inuknit atlauyuq apirhuutigiyauyumit
* Havaangit piumayunik pingahugiyauyut hilataaningarhimayunut

Ihuarharhimaittutlu piiqtauninga pipkaivaktuq timiqutigiyainnik ihumaliuriamik ilitturipkaigiami piumayuyut titiqat. Ukuninga ilauyut:

* Naunaitkutanik iluani-kavamatkut havauhingit, naunaitkut piyaugumi ilumuurutigiyauyumik;
* Pitquyainnit atuquyauningitluuniit iluani timiqutigiyainni
* maligat akhuuqtitauyut;
* titiqat piyauyut atanguyanut/atuqtumut piyaikhainik;
* naunaitkutaa ihuigiyautjutauniaqta maniitigut atlatluuniit tamna nakuugiyaumiknik timiqutigiyainnit;
* naunaitkutaa hivuuratjutigiyauniaqtuq aaniaqtailininga aaniqtailingaluuniit inukmut;
* naunaitkut takuinnariali inuknit qakugunnuarluuniit titiraqtauniaqtuq.

Kavamatkut timiqutigiyait ihumaliurumik tunilimaitkumi iliknut naunaitkutimik apiriyarnik, uqaqtukhauhimayuq huuq tunilimaitaatit naunaitkutamik. Quviagigingitkukni naunaiyarhimatjutauninganik, qinngiguvit kavamatkut havaktinga numiktiriyainnik Maligamik ihumaguvitluuniit naunaitkutat tamaita apirhiyarnik tuniyaukpat, apiriinariaqaqtutit Naunaipkainirmut Tuhaqtipkailirnirmutlu Kamisinauyuq ihivriuriami tamna ihumaliurninganik.

Kinaliqaak apirigumi kavamatkut timiqutigiyainnik tunigiami naunaitkutamik iliknik, tunitinnagu naunaitkutinganik, kavamatkut uqaqtukhaq ilingnut ihumagiliuqtamiknik pigiami ilitturipkaininganik naunaitkutamik. Ihumagigukni uqaqtitauninga naunaitkutip ayurhautigiyauniaqtuq tuhaqtipkailininganik, apiriinariaqaqtutit Naunaipkainirmut Tuhaqtipkailirnirmutlu Kamisinauyuq ihivriuriami ihumaliuqtauyuq tunigiami naunaitkutimik. Kihimi Kamisina iniqtirumiuk ihivriuqtauninga, naunaipkailimaittuq.