Apiqhuutauqattaqpaktut Apiqqutit - Tuhaqtauyukhatigut Piyungnarniq

Nunavutip Pivikhaa Tuhaqtauyukhanik Hapumminikhakkullu Kanngunarnirmut Maligaryuaq (una Maligaryuaq) ikayuqtuivaktuq ilvit nanminiriyani tuhaqtakhautit pihimavagait nunat aviktuqhimayuni kavamatkuat timinginni. Kamagivagait Havagviata Tuhaqtittnirmut Kanngunaqtuliriyitkullu Kamisinaata (IPC-kunnik taiyauvaktuq) ukuat kavamatkunni timiuyut maliruattiaqpaktakhamingni uqaqhimayumi Maligaryuami.

Una ATIPP Maligaryuaq atuliqtauyuq Nunattiarmi December 31st, 1996-mi uvvalu ilagiyauliqtuq maligaliriyauliqhuni Nunavunmi aviktuqhimalirnianni. Turaaqtauhimayuq tamainnut nunani aviktuqhimayuni havagviannut ukununngalu nunani aviktuqhimayuni timiuyuni, katimayiini katimayiralaanginnilu, uvanilu ilaa Aurora College-kunnut.

Titiraqhimaniit tamaita kavamatkunni timiuyut pivikhaqaqtut Maligaryuami, piyauyungnaqtut (qaritauyakkut turaarvianin haffumap Havagivianin) or www.gov.nu.ca/Nunavut/atip/pubs/html

Una Maligaryuaq pivikhaqaqtitauniqaqtuq kitunulliqaak titiraqhimayunit tuhaqtitauninginnik pihimavagainnin kavamatkunni timiuyunin. Hamna tuhaqtitauniq titirakkuulaaqtuq, mikiyukkut piksaliurningani uvvaluunniit qaritauyakkuurutini uvvalu ilaqaqtut piksakkuuqhimayunik nunauyaniglu. Tukhirungnaqtutittauq piyumalugu ihuaqharlugu kavamatkut-pihimayainnik ilvit naunaipkutingnit. Nanminiriyani naunaipkutani hapkuat ittut ilvit nanirmiutauninga, arnauyaakyharnik angutauyaakharnik, ukiuqarnirit, iliharnirit ahiillu naunaipkutivaluit ilingnut pihimayaitigut kavamatkunni timiuyunin.

Imannaq. Maligaryuat turaangayut ukununngainnaq nunani aviktuqhimayuni kavamatkut timiqutainni, maniqarvingni, maniqarvivalungni, aanniarvingni, taaktit titiraqutainni uvaniluunniit kavamatuqatkut timiqutainni.

Maligaryuap aadjikkutait nunani aviktuqhimayuni takuyauyungnaqtut Nunavut iluani kavamatkut havagvinganni. Titiqqap aadjikkutaanik piyungnaqtuhittauq qaritauyakkuuqtuni:

    * Uvani qaritauyakkuurnirmi

    * Kavamatkut Nunavutip ATIPP-kunni qaritauyakkuurutainni

Piyumaguvit, Maligaryuap aadjikkutaanik titiqqamik piyungnaqtutit una Tuhaqtittinirmut Kanngunaqtuliriyurlu Kamisinaup Havagvia hivayarlugu, akiqanngittumik, uvani 1-888-521-7088

Tuhaqtitauyukhanik piyumaguvit, ilaa, hivayarluhi, titiqqakkulluunniit takuyaqturlugilluunniit kavamatkunni timiuyuni. (Immaqaak naniittaakhaa ilihimanngitkungni hivayautaaluunniit nambanga, takuinnarialik Tungungayuni makpirarni hivayautikkuurutait nambaqarviani.)


Immaqaak tuhaqtakhautimik piyumayarnit pinngitkuvit, titirarlugu tuhaqtakhaut tukhiqtuqtat.

Ayurnanngittuq. Maliruattiarlugit hapkuat ablurningat:

Ablurninga 1: Titirarninga tukhiqtuutimi iniqtirlugu, titiqqakkuurluguluunniit tukhiqturlugu tuhaqtakhatigut Maligaryuami titiraqhimaniani mikhaagut. (Tukhirautit titirarvikhaat piyauyungnaqtut kavamatkunni timiqutainni nunani tamainni uvvaluunniit qaritauyakkuurialgit)

Ablurninga 2: Una iniqhimayuq tukhiraut titraq titiqqivigiyaaluunniit turaaqtillugu uvunga "Tuhaqtittinirmut Kanngunaqtuliriyimullu Havaktianut" kavamatkunni timiuyuni pihimayauyungnaqhiyuq piyumayat. Ilihimalugu: Una $25-mik akiqaqtuq tukhiraut tukhiqtuqtat, akikhaa tuniyungnaqtaqhi uvunga "Kavamatkua Nunavut" ilaa tahamna tuhagakhaq inminiirungni piyumayarnit.

Qanurli tuhaqtakhautimi piyumaguvit talvalu qanurli ayurnaittutiqaqqat aadjikkutaa titiqqap, akiqarniarungnaqhiyuq aadjiliurutaa, titiqqakkut aullaarutaa, qiniqhiadjutaalu parnaiyautaalu titiqqap tukhiqtuqtat hivituyutiqarniaqqat, uvvaluunniit ahiit akiqarnikhaat kiudjutiginahuarningani tukhiqtuqtarni. Ilitturipkaqtauniaqqutit qanurli akiqarniarmangaat ilingnut.

Kavamatkunni timingani tukhiqtuqtat pigumiuk tukhirautip akikhaalu, kiuffaaqtukhauyutit qaangiqtinnagu ublut 30 tatqiqhiutiqaqtumi.

Imannaq piyungnannginniarungnaqhiyutit. Una Maligaryuaq piviqaqtuq piyungnarnikhamik ukunnga kavamatkunniititauyunik naunaiqhidjutinin, piyungnautait ihumagiyauniarungnaqhiyut. Kihinnguiniqarnirit uqauhiqaqtut kavamatkut qinngiyungnaqtut takuyaunngittukhanut.

Immaqaak kavamatkunni timiuyuq qinngigumi ilitturiyumayarnit, naunaipkutiqaqtukhaq huurlikiaq, titiraqhimanikkut, talvalu ilitturipkaqtakhaatit apiqhiyungmautikharnit Tuhaqtaunikhakkullu Kanngunaqtulirinikkullu Kamisinaanut qimilruuqtakhaanik ihumaliurutikhaminit.

Imannaq, akikhaittuq apiriyaami Tuhaqtauyukhatigullu Kanngunaqtuliriyurlu Kamisina qimilruuqhidjutikhamik.

Hii. Piyauvaktut ilaa, unnirluutit unipkaaliuqtakhat nalliqtinnagu ublut 30 ihumaliuqtauhimataariyainnik kavamatkunni timinginnit.

Immaqaak apiqquutikhaqaruffi piyungnarningani kavamatkut-pihimayainni mikhaagut ilittuqhautinik uvvaluunniit piyungnarningannik Tuhaqtauyukhallu Kanngunaqtuliriniublu Maligaryuangani, takuinnarialik Havagvia Tuhaqtauyukhallu Kanngunaqtuliriniublu.

Una Tuhaqtauyukhallu Kanngunaqtuliriniublu Kamisina tikkuaqtauhimavaktuq Maligaliurviani Nunavut. Hamna ilikkuurniq kavamatkunnin ublumi piviqaqtuq Kamisina ilaa ilikkuurluni havaaqaqtukhaq haffumani Maligaryuami uqaqhimanianni.