Qimilruurumaniq Tuhaqtauyukhatigut Kanngunarnikkut

Naunaipkainirmut Tuhaqtipkailirnirmutlu Kamisinauyuq tikkuaqtauyut Maligaliurvikmit Nunavutmi. Havangittuq kavamami ihumagiyaitlu, talvuuna, inmiguuqtuq kavamatkutnit talvanga. Kihimi, talvuuna, pitaarumi inuit tamaita atjikiiktumi pilugit havalirumi qulaani Maligaq.

Apiriumaguvit Naunaipkainirmut Tuhaqtipkailirnirmutlu Kamisinauyuq ihivriuriami ihumagiyauyumik piliurhimayuq kavamatkut timiqutigiyainnik qinngigiami pitaarninganik ilanganik naunaitkutamik, ihuigigukniluuniit uqaqtigiumik nanminit naunaitkutiknik pingayugiyauyut hilataaniingarhimayunut, ihuatqiamik apirhuutiqaqtukhauyutit titirarlutit Kamisinamut nungutinnagu 30nik ubluit uqaqtauguvit kavamatkut ihumagiyainnik.

Naunaipkainirmut Tuhaqtipkailirnirmutlu Kamisinauyuq taimaatut pipkainiaqtuq tamainnut ilauyut huuq tapkuat naunaitkutingit uqaqtitauyukhat uqaqtitaungittukhatluuniit. Talvanga uqaqtitauniaqtuq kavamatkut timiqutigiyainnut ilauyut pihimayuq ihivriurninganut titiqanik apirhuutigiyauyut unalu Maligaq.
Kavamatkut timiqutigiyai angirniaruknarhiyait apirhuutigiyauyut piliurhimayut, qingilugitluuniit atlamikluuniit ihumaliurluni qanuqtut piniarlugu.

Quviahungitkukni ihumaliuqtainnik kavamatkut timiqutigiyainnik tamna iniqtaukpat, uuktuinnarialiuyutit Nunavutim Kuatiliqiyiingitnut ihariagiyauyunik ihumaliurningatigut.

Apirhuutit:

Akiqangittuq piumagiami Naunaipkainirmut Tuhaqtipkailirnirmutlu Kamisinauyuq ihivriuriami ihumaliuqtainnik kavamatkut timiqutigiyainnik piumangitkumi naunaiyainirmik.